Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

„Akademia dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.
Jako uczelnia wielokierunkowa wykorzystując tradycję i najnowszy dorobek współczesnej cywilizacji Akademia uczestniczy w rozwoju nauki, kultury i gospodarki oraz w rozwiązywaniu ważnych problemów naukowych, technicznych i społecznych.”

Strategia rozwoju na lata 2012-2020
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

„W trosce o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata 2012-2020, tworzy się w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, który budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Akademii w przekonaniu, że umacnianiu wysokiej jakości kształcenia służy ocena własna, dialog i współpraca oraz wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter stałego działania, którym objęci są pracownicy Akademii, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich kierunkach, poziomach, profilach i formach studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających. Dbałość o wysoką jakość kształcenia i obsługi administracyjnej studentów oraz doktorantów i słuchaczy jest obowiązkiem wszystkich członków społeczności akademickiej”

Uchwała Senatu ATH  z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) w ATH ma swoje początki w roku 2007, kiedy to Rektor i Senat Akademii zdeklarowali wolę wdrożenia, utrzymania i doskonalenia polityki jakości kształcenia. Zostało to zawarte w Uchwale Nr 410/11/III/2007  Senatu ATH z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Jako wynik prac nad udoskonalaniem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w dniu 19 listopada 2013 roku Senat ATH przyjął Uchwałę Nr 944/11/V/2013 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w której potwierdzona została wola władz uczelni dotycząca doskonalenia systemu zapewniania jakości, a uczelniany system jakości dostosowany został do nowych regulacji prawa państwowego.

Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia oraz sposób zarządzania systemem określają następujące dokumenty:

  • Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia.
22 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 24 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Nowe przepisy dla szklonictwa wyższego i nauki

W związku z reformą szkolnictwa wyższego systematycznie wchodzą w życie nowe przepisy prawa.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Czytaj dalej >
02 październik 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 3 paździrenika 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >